Finansieringsmuligheter for bedrift

Finansieringsmuligheter for bedrift

Publisert 03.06.2019, 00:00

Det finnes mange ulike finansieringsformer for bedriftsmarkedet. Fellesnevneren er likviditetshjelp og økonomisk forutsigbarhet, men det er også viktige forskjeller. 

Hva er viktig å tenke på når man skal velge mellom de ulike finansieringsformene? Hva er egentlig den beste løsningen – fakturafinansiering, et tradisjonelt banklån eller kanskje en kassekreditt?

Dette er et sammendrag av noen av de ulike finansieringsformene som er tilgjengelige på bedriftsmarkedet nå. Avslutningsvis følger en kort presentasjon av LogiqPay sine tjenester.

 

Fakturafinansiering

Denne finansieringsformen bidrar til en bedret og forutsigbar likviditet samtidig som oppfølgingen av utsendte fakturaer følges profesjonelt opp.

Det er flere former for fakturafinansiering, deriblant:

  • Faktura belåning (med regress)
  • Fakturakjøp (uten regress) og
  • Faktoring (med regress).

Felles for alle tre er at du som leverandør og fakturautsteder vil få frigjort en %-vis andel av utfakturert verdi innen 24 timer, i stedet for å måtte vente 30 – 90 dager til sluttkunden betaler. Løsningene sikrer umiddelbar og forutsigbar likviditet samtidig som sluttkundene følges opp av en profesjonell aktør.

Dette gjør det blant annet mulig for bedriften å kunne reinvestere, ta på seg flere prosjekter og redusere interne ressurser på oppfølging av forfalte krav. I tillegg bidrar løsningene til reduserte tap og frigjort tid internt. I sum har dette gjort at fakturafinansiering er en veletablert og etterspurt løsning blant både store og små bedrifter.

 

Fakturafinansiering med eller uten regress

Säljare pekar på borgenstagande

Fakturafinansiering med regress (Fakturabelåning) innebærer at fakturautsteder garanterer overfor finansieringsforetaket at sluttkunde kommer til å betale fakturaen. Dersom sluttkunde ikke betaler fakturaen har finansieringsforetaket rett til å kreve tilbake det finansierte beløpet fra fakturautsteder. Denne regressen inntrer vanligvis på tidspunktet da en forfalt faktura oversendes til inkasso, som regel ca. dag 30 etter forfall. Det er videre vanlig at fakturafinansieringen skjer med regress der hvor sluttkunde er en bedrift eller et selskap.

Fakturafinansieringen uten regress (Fakturakjøp) betyr at finansieringsforetaket selv bærer risikoen dersom sluttkunde ikke betaler fakturaen. Finansieringsforetaket tar som regel en premie/ekstra kostnad for å ta på seg denne risikoen. Dersom sluttkunde er privatperson, er det vanlig å finansiere fakturaene uten regress.

 

Faktoring

Faktoring innebærer at utgående fakturaer benyttes som sikkerhet for et lån. Lånegraden kan variere, gjerne mellom 60-80% av utfakturert verdi. Det overskytende vil utbetales så snart sluttkunden betaler fakturaen.  Kostnaden for denne typen finansiering kan variere, men i hovedsak belastes det en avgift på 2-6 % av det totale fakturabeløpet. Siden fakturaene er belånt tilkommer også en rente for den faktiske krediten som benyttes, ofte i størrelsesorden mellom 4-6 % avhengig av type krav og størrelse på kreditten. Rentebelastningen ved faktoring er altså avhengig av når sluttkunde betaler, og det gjør løsningen mindre forutsigbar vedrørende kostnader. I tillegg er finansieringsgraden også lavere enn ved fakturafinansiering.

 

Vilkår for fakturafinansiering

Vilkårene for tjenesten, både hva gjelder finansieringsgrad og kostnader, varierer mye blant de ulike finansieringsforetakene. I de fleste tilfeller må fakturautsteder forplikte seg til å oversende og finansiere alle sine fakturaer. Videre vil det ofte være en årlig avgift for tjenesten, kombinert med en stykkpris pr mottatt faktura samt en kjøpspris/diskonteringssats av finansiert beløp.  I LogiqPay har vi derimot valgt å tilby en helt fleksibel finansieringsmodell hvor du ikke binder deg opp på noen forpliktelser. Du kan selge den eller de fakturaene du selv vil, når du måtte ønske det, uten å bli belastet for noen faste, løpende kostnader.

 

Sikkerheter for finansielle samarbeid

Det vil alltid bli stilt krav til sikkerhet fra finansieringsforetaket i forbindelse med etablering av et slikt samarbeid. Det er potensielt mange ulike sikkerheter som kan kreves, men de vanligste er:

  • Kausjon
  • Faktoringpant
  • Etablering av sikringskonto/depositumskonto
  • Pant i varelager og/eller driftstilbehør

Kausjon innebærer at en fysisk eller juridisk person påtar seg økonomisk ansvar for en annen parts forpliktelse. I forbindelse med fakturafinansiering innebærer det at kausjonisten går inn som betalingsansvarlig dersom fakturamottakeren ikke har evne eller vilje til å gjøre opp sine forpliktelser overfor finansieringsforetaket.

Faktoringpant innebærer at alle fakturaer overdras til finansieringsforetaket og at sluttkunde plikter å betale inn til finansieringsforetakets bankkonto. Faktoringpantet blir videre tinglyst i Brønnøysundregistrene.

Sikringskonto innebærer at en %-via andel av finansiert beløp (eks. 10%) holdes tilbake av finansieringsforetaket inntil et nærmere avtalt beløp er satt av. Oppsamlet beløp kan benyttes til å dekke eventuelle tap finansieringsforetaket måtte få i samarbeidet. Ved samarbeidets opphør vil selskapet få utbetalt det som er opparbeidet på sikringskontoen, med fratrekk av eventuelt uoppgjorte forhold mellom partene.

Pant i varelager/driftstilbehør betyr at finansieringsforetaket tar pant i relevante aktiva tilhørende fakturautsteder. Pantet blir tinglys i Brønnøysundregistrene og kan realiseres av finansieringsforetaket ved krav mot låntager som ikke dekkes inn på andre måter.

 

Dynamisk fakturafinansiering; LogiqPay Dynamic

Løsningen innebærer Fakturafinansiering direkte i deres økonomisystem når fakturaflyten går via Logiq. Det settes parametere for fakturafinansiering via det økonomisystemet som allerede benyttes. På denne måten minimaliseres den administrative håndteringen og det er ikke behov for noen egen integrasjon eller tilpasning.

Flere parametere som eksempelvis gitt kredittid, fakturaens pålydende, oppnådd rating på sluttkunde etc. benyttes i vurderingen om et kjøp skal aksepteres eller ikke og hvilken pris som eventuelt skal tilbys. Om fakturaen oppfyller de fastsatte kriteriene går den videre til fakturafinansiering. Fakturautsteder har alltid mulighet for å stoppe eller endre finansieringsavtalen.

Eksempel på parametre i dynamisk finansiering
  • Tidsperiode: 1. 12.2019 – 31.10.2020
  • Kreditrating: AAA & AA
  • Kredittid: 31-90 dager

Dersom parameterne oppfylles selges fakturaen automatisk til en forhåndsdefinert pris, og pengene vil remitteres innen 24 timer. 

 

Øvrige finansieringsformer

Banklån

Ved behov for en langsiktig investering kan et banklån være en kostnadseffektiv måte å få kapital inn i selskapet på. Prosessen med å søke banklån er derimot ofte omfattende og tidskrevende, samtidig som det som regel stilles strengere krav til sikkerheter. Kausjon er en ofte benyttet sikkerhet i forbindelse med utlån til SMB-foretak. Videre vil banken nøye vurdere lånesøkers historikk, regnskap/balanse, betalingsevne etc. før et lån innvilges. Snitt behandlingstid for en ordinær lånesøknad er i dag ca. 70 – 90 dager i de store forretningsbankene og > 50% av lånesøknadene innvilges ikke. Det er derfor viktig å forberede eventuell lånesøknad i god tid før et reelt behov har oppstått.

Kassekreditt

Kassekreditt er en trekkfasilitet som gjør det mulig for selskapet å låne penger opp til en fastsatt limit. En av de største fordelene med kassekreditt er at det kun betales rente på benyttet beløp. Ulempen er at renten generelt sett er høyere enn ved et vanlig banklån og at det tilkommer en årlig avgift. Kausjon er en ofte benyttet sikkerhet i forbindelse med kassekreditter. Behandlingstiden før kassekreditten eventuelt innvilges og er tilgjengelig for lånesøker kan videre være lang.

Leasing

Dette kan være et godt alternativ dersom man har behov for finansiering i forbindelse med innkjøp av inventar, biler eller maskiner til selskapet. Leasing innebærer at leverandør av f.eks. en bil selger den til leasingselskapet som deretter leier ut bilen til ditt selskap, i en definert periode til avtalt pris. Ved slutten av avtaleperioden leveres bilen tilbake, eller den kan også kjøpes til en forhåndsavtalt gjenkjøpspris. Fordelen med løsningen er at du ikke eier leasingsobjektet. Regnskapsmessig føres derfor ikke leasing-objektet som en tilgang i balansen, men bokføres i stedet løpende som direkte kostnader.

 


Logiq Pay

Som kunde hos LogiqPay får du tett oppfølging av en egen kundeansvarlig. Vi yter god kundeservice og LogiqPay Servicedesk er tilgjengelig alle hverdager mellom kl.08 – 16. Kontakt Servicedesk dersom du har spørsmål om fakturasalg, factoring eller trenger hjelp med kundeforholdet.